Think tank: co łączy artystów nad Bałtykiem i co z tego może wyniknąć dla mieszkańców Gdańska?

Zakończył się projekt The Baltic House Lab 2015. Czym nas zaskoczył? Co po nim zostanie? Czy udało się połączyć sztukę „wysoką” ze społecznym zaangażowaniem?  – (scroll down for English) –

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza na interaktywne podsumowanie międzynarodowego projektu The Baltic House Lab 2015 z udziałem jego twórców, artystów i uczestników.

14 listopada 2015 r.(sobota), godz. 17.00, Ratusz Staromiejski w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35

W ramach spotkania twórcy projektu – czerpiąc ze swych doświadczeń przy pracy nad „The Baltic House LAB 2015” – wystąpią w podwójnej roli: jako eksperci w dyskusji panelowej, a także poprowadzą kameralne rozmowy z publicznością w małych grupach. Mają się one stać okazją do bezpośredniej wymiany doświadczeń, praktycznych rozwiązań i wzajemnych inspiracji. Liczymy na dynamiczne interakcje oraz twórczy ferment.

W roli „aktywistów” dyskusji usłyszymy:

Aleksandrę Grzonkowską i Agnieszkę Cichocką, które opowiedzą o wzlotach i pułapkach na drodze kuratora wystawy międzynarodowej

Blaski i pół-cienie współpracy z lokalną społecznością przybliży nam Rita Jankowska

Na pytanie, jak udamawiana była Eko-Wyspa, odpowie Monika Górska

Historię wspólnej budowy na pewnym podwórku i proces partycypacyjny, który tam nastąpił skomentuje Dominik Krzymiński

Kamila Chomicz podzieli się wrażeniami z inspirującej i twórczej współpracy z seniorami .

Przypomnijmy, że realizowany w okresie od czerwca do września The Baltic House Lab 2015 to przedsięwzięcie kulturalne, na które składała się wystawa główna oraz szereg interdyscyplinarnych imprez, odnoszących się do szeroko rozumianego zagadnienia: „wrażliwości” w kontekście obszarów wokół Morza Bałtyckiego.

Czerpiąc z bogatej tradycji Gdańska, zwróciliśmy się przede wszystkim w stronę wody: z jednej strony Bałtyku, z drugiej – Motławy. Z uwagi na więzi łączące miasto z wodą, pragnęliśmy przywrócić ją do świadomości mieszkańców. Ponadto przestrzeń miejska stała się specyficznym laboratorium, gdzie przeprowadzona została seria eksperymentów artystycznych. Do współpracy zaproszeni zostali twórcy ze wszystkich krajów nadbałtyckich.

Wystawa była prezentowana w Centrum św. Jana, natomiast pokazy filmów, dyskusje typu think tank, performance artystyczny, instalacje miały miejsce przy przystankach tramwaju wodnego przy ul. Wiosny Ludów i ul. Żabi Kruk, upcyclingowa Eco-Wyspa na kanale Raduni. Można też było uczestniczyć w rejsach tramwajem wodnym – z przewodnikiem.

Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie podjęliśmy, była próba aktywnego zaangażowania naszej publiczności w wydarzenia projektowe. Duża część działań społecznych i artystycznych w ramach projektu The Baltic House Lab miała miejsce na Starym Przedmieściu, historycznej dzielnicy Gdańska położonej nad wodą, potocznie i w projekcie nazywanej Żabim Krukiem. O rezultatach tych działań chcemy rozmawiać na spotkaniu 14 listopada – m.in. po to, by wspólnie zastanowić się, jakie kolejne działania możemy podejmować  z mieszkańcami Gdańska.

EN

The Baltic House Lab 2015 project has finished. How has this project surprised us ? What is left of it ? Have we managed to combine “high” art with social participation ?

The Baltic Sea Culture Centre invites you to an interactive panel with creators, artists and participants summarizing “The Baltic House Lab 2015” international project.

14 November 2015 ( Saturday) at 17:00, Old Town Hall in Gdańsk, Korzenna 33/35 street.

Within this meeting, the creators of our project – sharing their experiences from working at the project “The Baltic House Lab 2015” – will play a double role: as experts in panel discussion and as mediators in discussions with the audience in smaller groups. This discussions are to meant to provide chance for sharing experiences, practical solutions and mutual inspiration. We count on a dynamic interaction and creative atmosphere.

As active speakers in the discussion we will hear:

Aleksandra Grzonkowska and Agnieszka Cichocka, who will talk about ups and traps on the way of a curator of international exhibition.

Rita Jankowska will talk on bright and dark sides of cooperation with local community.

Monika Górks will answer questions, how we inhabited Eco-Island.

A story of participation in building something in some backyard will be commented on by Dominik Krzymiński.

Kamila Chomicz will share her experiences from inspiring and creative cooperation with Seniors.

Let’s just remember that the project “The Baltic House Lab 2105” realized from June do September was a culture event consisting of the main exhibition and a number of interdisciplinary events, relating to widely understood issue of “vulnerability” in the context of the Baltic Sea region.

Drawing from rich tradition of Gdańsk we turned to water: on one hand to Baltic on the other to Motlawa River. Considering the ties of the city with water, we wanted to bring the waterfront to the attention of citizens. Furthermore the public space has become a specific laboratory, where we have carried out series of artistic experiments. We have invited artists from the Baltic Sea region to cooperate.

The exhibition was presented at St. John’s Culture Centre and movie projections, think tank discussions, artistic performance and installations took place next to water-tram stops by Wiosny Ludów and Żabi Kruk, upcycling Eco-Island on Radunia canal. We held guided water-tram trips.

One of our biggest challenge was to encourage active participation of our public. A lot of our social and artistic activities within “The Baltic House Lab” took place in the historic part of Gdańsk by the water, called Żabi Kruk. About the results of our project we want to talk at the meeting on 14 November – also to think together what we can do the citizens of Gdańsk.