Nowy Port warsztatowo!

 

Warsztat mapowania charakteru okolicy: Nowy Port

Każda okolica ma swoją unikalną konfogurację historii, obiektów, rytmów, dźwięków, etc. Przed wycieczka w Nowym Porcie, z przewodnikiem, fotografem Piotrem Połoczańskim zaproponowałem młodym uczestnikom mojego warsztatu by wybrali najważniejsze elementy ( obiekty i jakieś wrażenia), charakterystyczne dla ich sąsiedztwa. Po wycieczce, ich zadaniem było zwizualizowanie swoim „kolekcji”. Jako narzędzie dekonstrukcji ich pierwszego wrażenia, zasugerowałem by wyobrazili sobie szafkę z szufladami. Umieszczając cechy charakterystyczne sąsiedztwa w szufladach, uczestnicy tworzą profil sąsiedztwa w postaci kolażu. Rozwijając zadanie posłużyłem się ideą assemblażami surrealistów oraz przykładami spontanicznych ekspozycji aranżowanych przez ludzi w domach. By wymienić kilka elementów które uczestnicy zwizualizowali w swoich szufladach:
– czasowa przestrzeń między kwitnącą przeszłością Nowego Portu i jego współczesnością
– wyobrażone wnętrza zamkniętych restauracji w Nowym Porcie
– ornamenty i dekoracje fasad
– warsztat zegarmistrza
– wiszące pranie w podwórkach sąsiedztwa
– pełne dźwięków miejsca w sąsiedztwie – gdzieś gdzie można usłyszeć radio i rozmowy mieszkańców

W rezultacie uzyskaliśmy serie kolaży i profili Nowego Portu. Mam nadzieję że to narzędzie mapingu będzie użyteczne dla uczestników kiedy wrócą do Wilna, próbując rozwinąć profile ich sąsiedztwa. Proponuję także posługiwanie się prawdziwymi szufladami i materiałami by bezpośrednio pracować z kolażem, pomijając fazę szkicowania – choć wtedy zadanie staje się jeszcze bardziej skomplikowane.

Mapping the character of the neighbourhood: Nowy Port workshop

Each neighbourhood has its unique configuration of its stories, objects, rhythms, sounds, etc. Before the tour at Nowy Port, guided by the photographer Piotr Połoczański (Photolife.pl/), I proposed to the young participants of my workshop to pick up essential elements (objects and any kind of impressions), specific to this neighbourhood. After the tour their task was to visualise their „collections”. As a tool for deconstructing the first impression of the neighbourhood, I proposed to use an imaginary chest of drawers. By placing specific traits of the neighbourhood in the drawers, participants create a profile of the neighbourhood in the form of collage. By developing this task, I draw upon the Surrealists assemblages, as well as upon my research on the spontaneous expositions, arranged by people at theirs home places. Just to mention some of the elements the participants visualised in their drawers:
• Temporal distance between a flourishing past of Nowy Port and nowadays;
• The imaginary interiors of the closed restaurants of Nowy Port;
• Ornaments and decorations of the facades;
• A watchmaker’s workshop;
• Hanging linen in the inner yards of the neighbourhood;
• Sounding places of the neighbourhood – where radio and talks of the residents are heard;
As a result, we’ve got series of collages or profiles of Nowy Port. I hope, this tool of mapping will be useful for the participants when they return back to Vilnius, trying to develop the profiles of their own neighbourhoods. I also propose to use real drawers and materials to work directly with the collages skipping the sketching phase — though the task in this case becomes even more complicated.

fot/video: KCHO Krzysztof Olechnowicz

NowyPort-Workshop-jLavrinec-o1 NowyPort-workshop-JLavrinec-o2 NowyPort-workshop-o3

_DSF3399 _DSF3401 _DSF3406 _DSF3408 _DSF3430 _DSF3435 _DSF3442 _DSF3445 _DSF3447 _DSF3452 _DSF3461 _DSF3467 _DSF3476 _DSF3479 _DSF3481 _DSF3482 _DSF3493 _DSF3498