Z Seniorami na Żabim Kruku

Dzisiaj odbył się ostatni warsztat z Seniorami, czytaliśmy wiersze i rozmawialiśmy o fotografii, jedna sztuka przeplatała się z drugą. Na koniec Pan Jerzy oprowadził nas po okolicy Żabiego Kruka i pokazywał miejsca walk i kryjówek, które pamięta z czasów wojny.

Today we had last workshops with Seniors, we read poems and talked about photography, arts were interwoven. Later mister Jerzy guided us around Żabi Kruk and showed us places of fight and hideouts he remembers from Second World War.

fot: KCHO Krzysztof Olechnowicz

FullSizeRender

Warsztaty z Seniorami

Dzisiaj warsztaty z Seniorami w Mosirze na Żabim Kruku. Udało nam się zrobić wyjątkowe kolaże ze zdjęć z domowego archiwum, skupiliśmy się na życiu rodzinnym w Gdańsku i wyszły nam wspaniałe historie. Za tydzień będziemy mogli zobaczyć je na sztalugach z opisem autorów.

Our workshops with Seniors at Mosir in Żabi Kruk. We made some outstanding collages from pictures from home archives, we focused on family life in Gdańsk and it produced great stories. In a week we will see this on easels with descriptions by the authors

fot: KCHO Krzysztof Olechnowicz

DSCF2487 DSCF2489 DSCF2491 DSCF2492 DSCF2493 DSCF2494

Nasza woda w Muzeum Wody w Londynie!

Pamiętacie wodę, którą nabraliśmy do butelki na Żabim Kruku? Możemy się pochwalić, że dotarła do Muzeum Wody w Londynie!

Do you remember the water that we took in Żabi Kruk ? We can announce that it has reached Museum of Water in London !

20150625_174243 20150627_162209

Nowy Port warsztatowo!

 

Warsztat mapowania charakteru okolicy: Nowy Port

Każda okolica ma swoją unikalną konfogurację historii, obiektów, rytmów, dźwięków, etc. Przed wycieczka w Nowym Porcie, z przewodnikiem, fotografem Piotrem Połoczańskim zaproponowałem młodym uczestnikom mojego warsztatu by wybrali najważniejsze elementy ( obiekty i jakieś wrażenia), charakterystyczne dla ich sąsiedztwa. Po wycieczce, ich zadaniem było zwizualizowanie swoim „kolekcji”. Jako narzędzie dekonstrukcji ich pierwszego wrażenia, zasugerowałem by wyobrazili sobie szafkę z szufladami. Umieszczając cechy charakterystyczne sąsiedztwa w szufladach, uczestnicy tworzą profil sąsiedztwa w postaci kolażu. Rozwijając zadanie posłużyłem się ideą assemblażami surrealistów oraz przykładami spontanicznych ekspozycji aranżowanych przez ludzi w domach. By wymienić kilka elementów które uczestnicy zwizualizowali w swoich szufladach:
– czasowa przestrzeń między kwitnącą przeszłością Nowego Portu i jego współczesnością
– wyobrażone wnętrza zamkniętych restauracji w Nowym Porcie
– ornamenty i dekoracje fasad
– warsztat zegarmistrza
– wiszące pranie w podwórkach sąsiedztwa
– pełne dźwięków miejsca w sąsiedztwie – gdzieś gdzie można usłyszeć radio i rozmowy mieszkańców

W rezultacie uzyskaliśmy serie kolaży i profili Nowego Portu. Mam nadzieję że to narzędzie mapingu będzie użyteczne dla uczestników kiedy wrócą do Wilna, próbując rozwinąć profile ich sąsiedztwa. Proponuję także posługiwanie się prawdziwymi szufladami i materiałami by bezpośrednio pracować z kolażem, pomijając fazę szkicowania – choć wtedy zadanie staje się jeszcze bardziej skomplikowane.

Mapping the character of the neighbourhood: Nowy Port workshop

Each neighbourhood has its unique configuration of its stories, objects, rhythms, sounds, etc. Before the tour at Nowy Port, guided by the photographer Piotr Połoczański (Photolife.pl/), I proposed to the young participants of my workshop to pick up essential elements (objects and any kind of impressions), specific to this neighbourhood. After the tour their task was to visualise their „collections”. As a tool for deconstructing the first impression of the neighbourhood, I proposed to use an imaginary chest of drawers. By placing specific traits of the neighbourhood in the drawers, participants create a profile of the neighbourhood in the form of collage. By developing this task, I draw upon the Surrealists assemblages, as well as upon my research on the spontaneous expositions, arranged by people at theirs home places. Just to mention some of the elements the participants visualised in their drawers:
• Temporal distance between a flourishing past of Nowy Port and nowadays;
• The imaginary interiors of the closed restaurants of Nowy Port;
• Ornaments and decorations of the facades;
• A watchmaker’s workshop;
• Hanging linen in the inner yards of the neighbourhood;
• Sounding places of the neighbourhood – where radio and talks of the residents are heard;
As a result, we’ve got series of collages or profiles of Nowy Port. I hope, this tool of mapping will be useful for the participants when they return back to Vilnius, trying to develop the profiles of their own neighbourhoods. I also propose to use real drawers and materials to work directly with the collages skipping the sketching phase — though the task in this case becomes even more complicated.

fot/video: KCHO Krzysztof Olechnowicz

NowyPort-Workshop-jLavrinec-o1 NowyPort-workshop-JLavrinec-o2 NowyPort-workshop-o3

_DSF3399 _DSF3401 _DSF3406 _DSF3408 _DSF3430 _DSF3435 _DSF3442 _DSF3445 _DSF3447 _DSF3452 _DSF3461 _DSF3467 _DSF3476 _DSF3479 _DSF3481 _DSF3482 _DSF3493 _DSF3498

EKO Wyspa rozwija się!

Kombinujemy, wiążemy, przeplatamy, przyczepiamy, ściskamy i impregnujemy… Cały czas kombinujemy jak tu rozwinąć naszą EKO Wyspę, żeby wyglądała jak najlepiej, pływała z klasą i miała swój charakter i energię, którą wkładamy w jej życie! Zobaczcie jak małymi krokami pracę idą na przód…

We figure out, tie, weave, join, squizee and impregnate… We keep on developing our Eco Island, to make it look good, float with class and have its own charakter and the energy, we put in it ! See how step by step the work goes on…

fot/video: KCHO Krzysztof Olechnowicz

 

_DSF3320 _DSF3337 _DSF3339 _DSF3340 _DSF3341 _DSF3347 _DSF3350 _DSF3355 _DSF3357 _DSF3359 _DSF3366 _DSF3369 _DSF3375 _DSF3381 _DSF3383 _DSF3386

Drugie spotkanie na Wiosny Ludów

Na ul.Wiosny Ludów drugie spotkanie – grillowanie. Pani Irmina była wyrazicielem lokalnej społeczności i podzieliła się z nami informacjami odnośnie potrzeb dla mieszkańców. Już wiemy, że powstanie tam mała architektura, a sąsiedzi zaczną częściej odwiedzać i animować swoje podwórko!

On Wiosny Ludów street we had our second meeting – grilling. Madam Irmina was the speaker of local community and shared information on their needs. We know that soon there will some little architecture constructed there and the neighbours will visit this place more often, animating the neighbourhood.

fot: KCHO Krzysztof Olechnowicz

_DSF3232 _DSF3242 _DSF3244 _DSF3245 _DSF3251 _DSF3259 _DSF3260 _DSF3261

EKO materiał…

p.s. oto materiały, których użyjemy przy budowie EKO Wyspy

p.s. these are the materials that we will use building the ECO Island

fot: KCHO Krzysztof Olechnowicz

_DSF3033 _DSF3034 _DSF3035 _DSF3038 _DSF3040 _DSF3042 _DSF3044 _DSF3104 _DSF3105 _DSF3136 _DSF3153 _DSF3154

Dzień drugi naszej EKO Wyspy…

Dzień drugi naszej akcji w Nowym Porcie. Wypracowaliśmy z dziećmi od czego zaczynamy budowę EKO Wyspy i zaczęliśmy! Poszło bardzo sprawnie, efekty możecie zobaczyć na zdjęciach!

Second day of our actions in Nowy Port. Together with the children we decided how to start with our Eco Island and we started! It was all going well

fot: KCHO Krzysztof Olechnowicz

_DSF3028 _DSF3029 _DSF3059 _DSF3070 _DSF3072 _DSF3055 _DSF3057 _DSF3081 _DSF3088 _DSF3091